PC版
紫微星情大全系列-左辅右弼 
来源:中国紫微网论坛    流览:   时间:2009年11月13 A | A

紫微星情大全系列-左辅右弼 


 左辅右弼 属土,南北斗,善星。

 无强弱庙陷之分,无论位于何宫皆具有吉利作用,诸宫降福,四墓尤佳。

 入命面目清秀端正,面色黄白,圆长型脸,身材中等或略高,胖瘦适中。为人厚道,仁慈耿直,随和大方,心怀宽恕,有容人之量。做事颇有条理,稳健谨慎,计划性强。性好助人,乐善好施,信义卓著,一生亦多贵人扶持,并得异性之助力尤多。

 若命宫无正曜,左辅或右弼单守,父母宫又见火铃,则为养子或偏房、外室所生。

 夫妻宫最不宜单见左辅或右弼,主第三者插足,或多三角恋爱关系。辅弼与火铃同度,在女命的命宫或夫妻宫时,可能为外室、偏房。

 辅弼二星,一居命宫,一居夫妻,同时见煞忌,则主两次婚姻。倘若又见桃花,则女命不贞,男命亦有外遇。

 辅弼二星,一居财帛,一居官禄,与命宫相会,如三宫正曜性质优良,则其人一生多或助力,地位崇高。

 辅弼夹财帛宫,财帛宫正曜化禄者主富;辅弼夹官禄宫,官禄宫正曜化禄、权、科,主贵。

 左辅星北斗帝主宰,属戊阳土,左辅指平辈贵人,主善福、干净利落快速。聪明机灵、有谋略、忠厚耿直、宽厚量大、踏实、有包容力、重复、人缘好。仅旺弱之分,到处降福,唯不利于夫妻宫。独坐命,貌端正,父母少缘,重感情、稳重且随和、大方有进取心且乐观。

 特质:隐重,圆巧慷慨,大多随和,风流,有上进心、有抱负。

 左辅星、右弼星的特性

 左辅、右弼又称贵人星,辅佐(辅助)星。

 此处的贵人是属于同辈,而且是双向的,辅、弼都有〝帮助〞之意;亦即你帮助了别人也会得到别人的帮助。

 二颗星皆主〝善〞。

 左辅星在命宫的现象:

 如果你是男生而左辅星在命宫--你本身在外表上,敦厚之中带点风流倜傥,慷慨,是个能文能武的好汉。

 如果你是女生而左辅星在命宫--你会很贤慧、能干、尤其是在处理家务上,温柔贤淑。不错喔

 夫妻宫:左辅、右弼二星入夫妻宫对婚姻较不利,在夫妻宫因其为助星,加煞星组合不佳时,易有「再一次」之含意。左辅戊土为孤僻,右弼癸水为桃花,在命宫、夫妻、子女宫,婚前择偶宜慎重。右弼之桃花性强过左辅,居夫妻较有私情、单恋,婚前易同时有两位异性出现,星性不佳时,婚后易有外遇。

下一页
本文共 5 页,第  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  页

上一篇:紫微星情大全系列-天魁天钺      下一篇:紫微斗数用于环境风水堪察

◎ CHINAZWDS(微信号) 中国紫微斗数网 1997-2018